Astra / Ascota Werke, Chemnitz, Sachsen, Germany, Textual informationAstra history
  model B Klasse 1 Klasse 0 serie 01 Klasse 0 serie 02 Klasse 110 Klasse 112 Klasse 116 Klasse 114 Klasse 314 Klasse 150
 
  Textual information Textual information Textual information Textual information Textual information Textual information Textual information Textual information Textual information Textual information
          Photos Textual information2e Photos Textual information2e Photos Textual information2e   Photos Textual information2e Photos Textual information2e Photos Textual information2e Klasse 170
            Photos Textual information3e       Photos Textual information3e Photos Textual information3e Photos1 Textual informationp1
                  Photos Textual information4e             Photos Textual information4e Photos2 Textual informationp2
                  Photos Textual information5e                 Photos  
                  Photos Textual information6e